Reklamace

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listě.

Právo kupujícího na reklamaci, místo uplatnění reklamace

  • Pokud kupující zjistí závadu na obalovém materiálu, při kterém došlo k poškození samotného zboží, je povinen sepsat s pracovníkem dodávkové služby protokol o nesrovnalos­tech, případně může odmítnout převzetí zásilky.
  • Pokud zákazník až po převzetí zásilky zjistí že zboží je poškozené je třeba to sdělit dodavateli do 3 pracovních dnů od doručení zboží, jinak na to nemusí být brán zřetel.
  • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující při převzetí o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • Řešení případných sporů je možné také mimosoudní cestou, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen reklamovat řádně a včas, tedy bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas /v reklamační-záruční době/ nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.

Odpovědnost prodávajícího

Reklamuje-li kupující zboží na některé z poboček provozovatele (reklamovat zboží lze pouze na pobočkách v Příbrami, Ostravě, Praze a Teplicích) nebo přímo u provozovatele, je povinen k tomu zodpovědný pracovník reklamaci řádně prověřit a pokud vyřízení nevyžaduje odborné posouzení, může reklamaci vyřídit okamžitě. V případě potřeby odborného posouzení je lhůta pro vyřízení reklamace 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím u prodávajícího, nedohodne-li s kupujícím písemně lhůtu delší. Zpráva o tom, jak byla reklamace vyřízena se podává zákazníkovi v místě, kde zboží reklamoval nebo na kontaktních adresách, uvedených kupujícím, není-li písemně dohodnuto jinak. Odpovědný pracovník provozovatele je povinen vydat kupujícímu, který reklamuje, na jeho požádání potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, popřípadě potvrzení o provedení opravy (odstranění vady zboží).

Reklamace tapet

  • Reklamaci lze uplatnit pouze předložením originální etikety označující číslo a šarži.
  • Reklamaci lze uplatnit na jakost rolí, nevztahuje se na chyby při lepení tapet.
  • Reklamaci nelze uplatnit na kompletně nalepené role. Zákazník je povinen zkontrolovat sérii, vzor a odstín tapety před samotným lepením.